امریه شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان عموما نهادهای دولتی و یا خصوصی هستند که به موجب توافق ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba