مراحل اخذ معافیت پزشکی برای مشمولان سربازی


مراحل دریافت معافیت پزشکی:

 مراجعه به یکی از مراکز پلیس +۱۰

 تکمیل فرم درخواست معافیت پزشکی بر اساس نوع بیماری

 تهیه مدارک مورد نیاز از پرونده پزشکی مشمولین و ضمیمه مدارک به درخواست معافیت

 اخذ برگه معرفی نامه برای مراجعه به یکی از مراکز بهداشتی زیر نظر سازمان نظام وظیفه

 مراجعه به بیمارستان یا مرکز بهداشتی مورد نظر و انجام معاینات لازم

 دریافت برگه مراجعه به شورای پزشکی نظام وظیفه و انجام مجدد معاینات

 دریافت نظر نهایی کمیسیون پزشکی نظام وظیفه مبنی بر دریافت معافیت

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba