لیست بیماری های معافیت پزشکی غدد مترشحه داخلی

این بیماری ها شامل موارد زیر می باشد:

 ژنیکوماستی شدید

 سندروم کلاین فلتر

تومورهای هیپوفیز

هرمافرودیسم‌ ها

بیماری های تغذیه و متابولیک

دیابت قندی

هیپوانسولینیسم

بیماری های ویلسون

و …

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba