لیست بیماری های معافیت پزشکی (بیماری های ریه و قفسه سینه)

شکستگی دنده ها، جناغ و یا ترقوه

سابقه آمبولی در ریه

آمفیزم ریه

کیست های مختلف موجود در ریه

انواع آسم

پیوند ریه

بیماری های قارچی حاد در ریه

فیبروز ریه

و …

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba