لیست بیماری های معافیت پزشکی (بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی))

انواع شکستگی ها مهره ای

 مشکلات و تغییر در شکل جمجمه مانند میکروسفالی و هیدروسفالی

 اختلالات عروق مغزی مثل آنوریسم

 سابقه جراحی در مغز و جمجمه

 وجود کیست های عصبی و نخاعی

 تومورهای موجود در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی

 انواع تروما های عصبی

و …

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba