لیست بیماری های معافیت پزشکی (بیماری های استخوانی و اسکلت بدن)

سکولیوز

 شکستگی های قدیمی در حفره استابولوم

 شکستگی های لگن

 تومورهای مختلف استخوانی

 انواع کیست های استخوانی

 قطع عضو یکی از اندام ها

 محدودیت در حرکات مفصل

 کوتاهی اندام ها و فقدان انگشت در دست ها

 پارگی مینیسک در زانوها

و …

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba