میزان معافیت تحصیلی برای افراد در حال تحصیل

میزان  معافیت تحصیلی برای افراد به صورت زیر می باشد:

دانش آموزان تا سن ۲۰ سالگی می توانند معافیت تحصیلی بگیرند.

به ازای تحصیل در مقطع تحصیلی کاردانی، ۲٫۵ سال به معافیت تحصیلی اضافه می شود.

به ازای تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته، ۵ سال به معافیت تحصیلی اضافه می شود.

به ازای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، ۶ سال به معافیت تحصیلی اضافه می شود.

به ازای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی، ۶ سال به معافیت تحصیلی اضافه خواهد شد.

به ازای تحصیل در مقطع دکترای پزشکی، ۸ سال به معافیت تحصیلی اضافه خواهد شد.

در شرایط خاص، ممکن است که ۱ سال دیگر نیز به هر کدام از این موارد اضافه شود.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba