معافیت پزشکی حین خدمت

شرایط اخذ معافیت پزشکی حین خدمت، شامل آن دسته از سربازانی می شود که حین خدمت دچار مصدومیت و یا بیماری شده اند و به سبب این بیماری یا آسیب دیدگی دیگر ادامه خدمت برایشان میسر نیست.

تمامی مشمولینی که قصد دریافت معافیت پزشکی حین خدمت را دارند، باید از طریق یگان های خدمتی اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات شامل مراجعه به یگان، ارجاع پرونده به بهداری کل و … می شود.

لازم به ذکر است، در صورتی که آسیب دیدگی در حین فرار از خدمت سربازی اتفاق بیفتد، شرایط اخذ پزشکی خدمت سربازی تغییر می کند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba