معافیت های سربازی

معافیت های سربازی انواع و شرایط مختلف و متفاوتی دارد که متقاضی دریافت معافیت، ابتدا پس از سنجش نوع معافیتی که او را شامل می شود، دست به اقدام بزند.

انواع معافیت های خدمت سربازی عبارتند از:

معافیت ایثارگری

معافیت موارد خاص

معافیت پزشکی

معافیت تحصیلی

معافیت مربوط به پروژه های کسری خدمت

معافیت تعهد به خدمت برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت بخشودگی سنی

معافیت کفالت برای افراد متقاضی واجد شرایط

معافیت بنیاد ملی نخبگان

مشمولان باید توجه داشته باشند که برای دریافت معافیت سربازی باید حداقل ۲ الی ۳ ماه قبل از اعزام نسبت به انجام مراحل اداری درخواست خود اقدام کند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba