بیماری های عمومی

بیماری های عمومی شامل موارد زیر می شوند:

معافیت مربوط به قد مشمول

معافیت مربوط به وزن مشمول

در موارد نام برده، شرایط فرد در صورت قابل علاج بودن با طول ۱ ماه و بیشتر، شامل معافیت موقت ۶ ماهه و یکساله شده و موارد حاد با تایید کمیسیون پزشکی منجر به دریافت کارت معافیت دائم می شوند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ♥️ توسط Mr. Zaddiba